Privacyverklaring van Sonja Verhoef, eigenaar van sonjaverhoef.nl.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van sonjaverhoef.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Contactgegevens:

Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacyverklaring van Sonja Verhoef en specifiek sonjaverhoef.nl, kan je ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@sonjaverhoef.nl.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Sonjaverhoef.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– IP-adres
– Internetbrowser en appartaattype
– Gegevens over jouw activiteiten op deze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sonjaverhoef.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sonjaverhoef.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Sonjaverhoef.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.  
Geautomatiseerde besluitvorming

Sonjaverhoef.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar de persoon Sonja Verhoef tussen zit. Sonjaverhoef.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress inclusief site stats registratiesysteem met als doel:
  – het snel kunnen vinden van informatie
  – het effectief beheren van informatie
  – kwaliteitszorg
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sonjaverhoef.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam met e-mailadres als reactie op een blog blijven staan zolang het blog online is. Zodra het blog niet meer actief is, worden binnen 2 weken je gegevens verwijderd.
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website worden gebruikt voor de statistieken en maximaal 28 dagen bewaard. De statistieken zijn echter langer toegankelijk maar tonen verder geen aanvullende gegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden

Sonjaverhoef.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sonjaverhoef.nl gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies door derden

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst, bijvoorbeeld Linkpizza. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door sonjaverhoef.nl te beïnvloeden.

Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over het privacybeleid van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kan je terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. Sonjaverhoef.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en het privacybeleid van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacyverklaring van sonjaverhoef.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door sonjaverhoef.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sonjaverhoef.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op jouw verzoek .

Sonjaverhoef.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sonjaverhoef.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sonjaverhoef.nl.